Selecteer een verhuisdatum door het gewenste dagdeel aan te klikken.
 
sluit kalender

Algemene voorwaarden verhuisassistentie

verhuisassistentie.nl is een dienst die geleverd wordt door

Mondial Movers BV
Kelvinring 52b
2952 BG Alblasserdam.
Tel: 078-6990333
Fax: 078-6990335
email: verhuisassistentie@mondial-movers.nl
KvK 23087758
BTW: NL009687841B01

De dienst

verhuisassistentie is GEEN verhuizing zoals omschreven in de voorwaarden van de Erkende Verhuizers, de AVVV2006. Voor de dienst is dan ook geen Garantiecertificaat of verzekering afgesloten door Mondial Movers of het verhuisbedrijf dat de dienst uitvoert.

Het verhuisbedrijf is slechts aansprakelijk voor door de medewerkers toegebrachte schade als er sprake is van opzet of grove schuld ( WA-schade).

Het dringende advies is dan ook om een All-Risk transportverzekering voor de verhuisdag af te sluiten, waardoor discussie over aansprakelijkheid bij eventuele schade wordt voorkomen.

verhuisassistentie omvat het voor een dagdeel van 4 uren ter beschikking stellen van een verhuiswagen met een inhoud van minimaal 25 m3 en twee verhuizers.

verhuisassistentie kan slechts worden ingezet als de afstand tussen het oude en nieuwe adres minder dan 20 km bedraagt. Als na het bestellen van de dienst de adressen wijzigen en de afstand boven de 20km komt wordt de dienst niet uitgevoerd.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand als u de wens hiertoe heeft laten kennen via de website en de orderbevestiging per email aan u is toegezonden. Het is u toegestaan om binnen zeven werkdagen na het verstrekken van de opdracht, deze ongedaan te maken, zonder opgaaf van reden. Het door u betaalde bedrag zal onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen, door Mondial Movers worden teruggestort.

Wijzigingen (bijvoorbeeld het verzetten van de datum) worden, als service, toegestaan en slechts de door verhuisassistentie.nl gemaakte kosten zullen aan u in rekening worden gebracht. Wijzigingen worden slechts dan doorgevoerd indien u de kosten van de wijziging op voorhand heeft voldaan.

De betaling

Het is mogelijk om de dienst te voldoen op de wijze zoals geboden op de website www.verhuisassistentie.nl. Op de website staat de prijs inclusief BTW. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs duidelijk kenbaar worden gemaakt. Indien de u niet de mogelijkheid heeft om op de aangewezen wijze te betalen, dan is betaling., op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, op het kantoor van Mondial Movers te Alblasserdam mogelijk. Op verzoek van u kan de betaling ook plaatsvinden ten kantore van één van de samenwerkende verhuisbedrijven binnen Mondial Movers BV. Dit laatste echter alleen op afspraak.

Een klacht

  1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via verhuisassistentie@mondial-movers.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
  2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
  3. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

De uitvoering en begrippen

In de verhuiswagen zijn verhuisdekens aanwezig om grotere meubelstukken tijdens het vervoer te beschermen.

De levering van verhuisdozen en ander verpakkingsmateriaal is niet in de dienst inbegrepen. De opdrachtgever wordt geadviseerd om professioneel verpakkingsmateriaal te kopen of te huren bij een Erkende Verhuizer in de regio. De door het gebruik van niet geschikt verpakkingsmateriaal ontstane schade komt nooit voor rekening van verhuisassistentie.nl en een claim bij de verzekering zal naar verwachting niet worden gehonoreerd.

Aanrijtijd naar het oude adres wordt niet aan de opdrachtgever belast

Afrijtijd vanaf het nieuwe adres wordt niet aan de opdrachtgever belast

Als de dienst besteld is voor in de ochtend zal de verhuiswagen tussen 07.00 en 09.00 arriveren.

Als de dienst besteld is voor in de middag zal de verhuiswagen tussen 12.00 en 14.00 arriveren.

Als de dienst langer dan 4 uren duurt, gerekend vanaf het moment van aankomst op het oude adres, dan is opdrachtgever gehouden een vergoeding per half uur te voldoen. De hoogte van het bedrag wordt op de website vermeld en is tevoren aan opdrachtgever bevestigd.

De extra kosten dienen contant aan de verhuizers te worden voldaan bij aanvang van de tijdsoverschrijding. De verhuizer en opdrachtgever komen alsdan overeen hoe lang de extra inzet nog noodzakelijk is. Mocht opnieuw overschrijding plaatsvinden dan is er opnieuw sprake van extra kosten en overleg.

Van de ontvangst van de extra kosten maakt de verhuizer op de werkopdracht een aantekening.

In de dienst is nooit de inzet van een verhuislift inbegrepen.

Zo mogelijk zal verhuisassistentie.nl of een verhuizer zich tevoren een beeld vormen van het oude en nieuwe adres en de door opdrachtgever te verhuizen hoeveelheid inventaris.
De verhuizer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor door hem als service verstrekte informatie en aanwijzingen als er sprake is van grove of opzettelijke fout.

Opdrachtgever moet zich er goed van bewust zijn dat vooral het lopen van trappen of het gebruik van een kleine lift erg vertragend kan werken. Geadviseerd wordt dan ook om de inventaris voor het laden samen te brengen op de begane grond en bij het lossen ook weer zo snel mogelijk op de begane grond te plaatsen. Het naar bovenbrengen of in de juiste kamer plaatsen kan door de opdrachtgever later gebeuren.

Ga door met het bestellen van verhuisassistentie.